Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. február

A MÁV Zrt. KÜT ülése: február 20.

 

Elsőként a MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő, önkormányzati tulajdonú lakások kiutalásával kapcsolatos döntésekről tájékoztatta a testületet Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető. Elöljáróban a jogcím nélküli lakókkal kapcsolatos jogviszonyrendezésekről készített statisztikai adatokat mutatta be és kiemelte a még hátralévő jogviszonyrendezések fontosságát. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy azon munkavállalók esetében, ahol a 85/2017. (XII. 8. MÁV Ért. 30.) EVIG sz. Lakásgazdálkodásról szóló utasításban (a továbbiakban: „Utasítás”)  részletezett feltételek fennállnak, nem MÁV csoport munkavállalói részére legfeljebb 2 éves időtartam áll rendelkezésre lakhatásának megoldásához, a MÁV-csoporthoz tartozó társaság aktív munkavállalói a munkakör betöltésének időtartamára, legfeljebb azonban 5 éves időtartamra bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó ajánlatot kaphatnak. A jelenleg hatályos szabályozási környezet alapján a legfeljebb 5 év időtartamra megkötött lakásbérleti szerződés további 5 évvel meghosszabbítható a jogosultság fennállása esetén. A MÁV Zrt. 2017. január 1. napjától, az új jogszabályi környezet mentén megkezdte a lakáshasználattal kapcsolatos jogviszonyok rendezését, felülvizsgálatát közel 900 lakó jogviszonyát érintően, melynek eredményeképpen több mint 200 új szerződés került megkötésre 2017. évben. Ezt követően bemutatta a 2017. évi lakáspályázatok összegzéséről készült statisztikát.

2017. december 9. napján hatályba lépett új Utasítás alapján a Területi Gazdasági Szervezet Területi vagyongazdálkodás feladata a lakáspályázatok kiírása és lefolytatása. Az első Területi vagyongazdálkodás által lebonyolított pályázat tapasztalatairól készül egy összefoglaló a pályázók részére, mely elsősorban a formai hiányosságok, valamint a gyakran előforduló érvénytelenségi okok kiküszöbölését segíti majd elő. A tájékoztató anyag a MÁV Hírlevélben, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Humánszolgáltatás Ügyfélszolgálati Irodáján kifüggesztéssel meghirdetésre kerül, továbbá kihangsúlyozta, hogy a Területi lakásgazdálkodás kollégái is segítséget nyújtanak a pályázatok megfelelő kitöltéséhez.

Ismertette a területeken lakásgazdálkodással foglalkozó munkavállalók számát és arányát a lakásszámok figyelembevételével, kiemelve a budapesti területhez tartozó kiemelkedően magas lakásszámokat.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a magyar jogrendszer nem ismeri a bérlő „élete végéig” tartó lakásbérleti jogviszonyát, ezt a felek közötti jogvita esetén a bíróság sem ismeri el a kialakított jogelvek alapján. Kétféle lakásbérleti szerződés megkötése és fennállása lehetséges; vagy határozott, vagy határozatlan időtartamú, melyekből az első típus rendkívüli, a második típus rendes és rendkívüli felmondással is felmondható. A szegedi területen pontegyenlőség alakult ki a pályázat elbírálása során, így a KÜT határozatot hozott arról, hogy melyik pályázót javasolja nyertes pályázónak. Az érintett MÁV-csoporthoz tartozó társaságok, illetve a Területi lakásbizottság elnöke gondoskodik a pályázatok széles körben történő közzétételéről elsősorban akként, hogy a pályázatok azonos napon a MÁV Hírlevélben, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Humánszolgáltatás Ügyfélszolgálati Irodáján kifüggesztéssel meghirdetésre kerülnek.

A második napirendi pontban Kiss Mária pályaorientációs szervezet vezetője elsőként az iskolarendszerű szakképzésről, az iskolalátogatásról, nyári gyakorlatokról adott tájékoztatást. Két éve működik a középfokú ösztöndíj rendszer, mely tanulmányi átlaghoz kötött. 2017-ben 18 fő szakképzésben tanulóval kötött a MÁV Zrt. ösztöndíjszerződést, a Területi Igazgatóságok igényei alapján.  Együttműködési megállapodást 6 egyetemmel kötött a MÁV Zrt. A 2017-ben meghirdetett felsőfokú ösztöndíjpályázatra 34 fő adott be pályázati anyagot. Ösztöndíjpályázat eddig 9 fővel került megkötésre, három fő orvosi vizsgálata még folyamatban van, 13 pályázat a MÁV-csoport más vállalataihoz átirányításra került a szakterületi preferenciák (pl. járműgépészet) megjelölése miatt.  Továbbra is cél a duális képzésben résztvevők számának a növelése. Nagyon jól sikerültek az üzemlátogatások, melyeken országszerte 16 alkalommal mintegy 442 fő vett részt. Ismertette az ágazati képzési tanácsok struktúráját, illetve annak jelentőségét. Lelkesedéssel beszélt a MÁV csoport nyílt napjáról, mely jó példája a vasutas szakma összefogásának. Hangsúlyozta a pályaorientációs rendezvények (23 rendezvényen vett részt a MÁV-csoport 2017-ben) jelentőségét. Végezetül a KÜT tagjai által felvetett kérdésekre válaszolt, melyben érintette a forgalmi szolgálattevő képzés kettősségét.

 

Harmadikként Horváth Imréné humánerőforrás gazdálkodási igazgató először bemutatta a 2017. évi segélykeretek felhasználását, elemezve az egyes céloknak megfelelően elkülönített segélyek felhasználását, egymáshoz viszonyított helyzetét. Elmondta, és kérte, hogy a korábbi évek tendenciáit figyelembe véve, továbbra is felelősen együtt alakítsuk ki a különböző célokra történő összegek mértékét. A KSZ-ben rögzített 2018. évi segélykeret 3100 Ft/fő összegről 3300.-Ft/fő emelkedett, mely összeget az alábbiak szerint javasolta felosztani. Temetési segélyre 34.550.000.-Ft, a szervezeti egységek kezelésében létszámarányosan meghatározott szociális segély keretösszeg 19.000.000.-Ft, a nagycsaládosok részére elkülönített segélykeret 3.900.000.-Ft, míg a rendkívüli élethelyzetre elkülönített szociális segély 3.306.300.-Ft. Munkabérelőleg keret továbbra is negyedéves bontásban áll a szervezeti egységek rendelkezésére, igénybevételi lehetősége a korábbi 150000.- Ft összegről 240.000.-Ft összegre változott. Továbbra is hat havi visszafizetés mellett igényelhető. A KÜT a munkáltatói javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Negyedik napirendként Németh András János munkavédelmi vezető tájékoztatta a testületet a MÁV Zrt. 2017. évi munkabaleseti helyzetéről. Elmondta, hogy 2017. január 1-jétől vezettek be olyan új elemeket, melyekkel részletesen tudják szűrni a bekövetkezett munkabalesetek okait. Összességében 297 fő szenvedett munkabalesetet. A három napos baleset csökkenést mutat, 170 ilyen esemény volt. A kiesett munkanapok száma 2017. évben 4061 nap volt, mely az előző évinek a fele. Az egy főre jutó táppénzes napok száma is felére csökkent. Bemutatta a munkabalesetek havi eloszlását, területi és szakmai bontásban. Ezt követően elemezte az orvosi ellátás, illetve a sérült testrészek szerinti felosztást. Kitért arra is, hogy a közfoglalkoztatottak körében a szegedi területen a legmagasabb a munkabalesetek száma. A KÜT tagjai javaslatokat tettek az MVSZ módosítására, az időjárással összefüggésben lévő balesetek vizsgálatára, valamint kérdésként merült fel a stressz-szűrés kiterjesztése a végrehajtó szolgálati helyekre.

 

Különféléken belül temetési és rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók segélyeit bírálta el a KÜT.

A KÜT következő soros ülése 2018. március 20-án lesz.

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: